Καλωσορίζουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της διεύθυνσής μας και σας ενημερώνουμε ότι:

ως την Δευτέρα 23-08-2021 ώρα 9:00 πμ θα δεχόμαστε με μέιλ δηλώσεις τοποθέτησης.

Το έντυπο για τη δήλωση τοποθέτησης

Τα κενά τα αναρτούμε για όλες τις ειδικότητες παρακάτω.

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ.144/97 άρθρο 2(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97), όπου αναφέρεται,
ότι: προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από
οικογενειακούς λόγους [Μονάδες: συζύγου:4, 1ου παιδιού:4, 2ου παιδιού:4, 3ου παιδιού:6
και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 )] , συνυπηρέτησης
[Μονάδες :4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 ) ] και εντοπιότητας [Μονάδες :2 (εφόσον ζητούν
τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου η κοινότητας που είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16
παρ.9)] , όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και
τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί
που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία [Μονάδες:2 για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4
)]
ε) στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν[κάθε σχολείο έχει τις δικές του
μονάδες (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8 ) ]
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία και η
σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.