Οργανικά κενά ΠΕ70ΕΑΕ για υποβολή αίτησης από ειδική κατηγορία

Η εκπ/κός ΠΕ70ΕΑΕ Χρ. Π. παρακαλούμε να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης-τοποθέτησης από 19-23/4/2021.