Α. Έντυπα που προσκομίζει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός

 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Βεβαίωση Α.Φ.Μ. ή αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας
 • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 • Βεβαίωση Α.Μ.Α
 • Πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις από α) παθολόγου ή γενικού ιατρού β) ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα να ασκήσετε τα διδακτικά σας καθήκοντα
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή της κάρτας από την τράπεζα μισθοδοσίας (Εθνική Τράπεζα)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους)
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες)
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εντός ΟΠΣΥΔ) προηγούμενων ετών (ταξινομημένες χρονολογικά και μόνο ένα αντίγραφο) + Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου ΑΔΚΥ (αν υπάρχουν)
 • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εκτός ΟΠΣΥΔ) προηγούμενων ετών (αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας), (αν υπάρχουν)

Έντυπα που συμπληρώνει  επιτόπου ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός

 • Ατομικά στοιχεία Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού
 • Πράξη ανάληψης υπηρεσίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση α) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης β)περί μη συνταξιοδότησης γ) περί μη άσκησης εμπορίας κατ΄ επάγγελμα
 • Έντυπο αίτησης αναγνώρισης για: 1. συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει και εφόσον δεν αποτελεί προσόν διορισμού), 2. προϋπηρεσίας εντός ΟΠΣΥΔ-ΥΠΑΙΘ (αν υπάρχει), προϋπηρεσίας  σε άλλους φορείς εκτός ΟΠΣΥΔ-ΥΠΑΙΘ (αν υπάρχει).

 

Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την πρόσληψη των αναπληρωτών.